LASKUTUSTIEDOT

Mikäli yri­tyk­sel­länne ei ole mah­dol­lisu­ut­ta toimit­taa verkko­lasku­ja tai lähet­tää lasku­ja sähkö­pos­til­la, voitte lähet­tää
paper­i­laskut skan­naus­palvelu­osoit­teeseen.
Emme vas­taan­o­ta lasku­ja käyntiosoitteeseemme.

1. Verkkolaskut

TJH Saneer­aus Oy, 3001904–4
Verkko­lasku­osoite: 003730019044
Oper­aat­tori: Maven­ta (003721291126)
Välit­täjä­tun­nus pankkiverkos­ta lähetet­täessä: DABAFIHH*
*Käyt­täkää tätä välit­täjä­tun­nus­ta mikäli käytössänne olev­as­ta verkko­lasku­tu­so­hjel­mas­ta ei voi lähet­tää lasku­ja suo­raan Maven­tan
välit­täjä­tun­nuk­selle.

2. Laskujen vastaanotto

sähkö­pos­titse skan­naus­palvelu­un
Toivomme, että lähetätte tähän osoit­teeseen ain­oas­taan lasku­ja.
Laskut lähetetään palvelu­un sähkö­postin PDF-muo­toisi­na liitetiedos­toina ja laskun liit­tei­den tulee olla samas­sa
tiedos­tossa itse laskun kanssa.
Sähkö­pos­ti­laskun osoite: 30019044@scan.netvisor.fi

• Voit lähet­tää usei­ta lasku­ja yhdessä sähkö­pos­tivi­estis­sä, kun­han jokainen lasku on eril­lisenä liitetiedos­tona. Kaikil­la tiedos­toil­la tulee olla
eri nimi.
• Yhden sähkö­postin mak­simikoko on 5Mb.
• PDF-tiedos­to­jen tulee olla aito­ja PDF-doku­ment­te­ja (PDF- ver­sio 1.3 tai uudem­pi).
• PDF-tiedos­tot eivät saa olla lukit­tu­ja tai salasanal­la suo­jat­tu­ja.
• Doku­mentin ulkomit­ta voi olla mak­simis­saan 210 x 297 mm.
• Liit­teen nimen sal­li­tut merk­it ovat taval­lisia kir­joi­tus­merkke­jä, a‑z, A‑Z, 0–9. Ethän käytä eriko­is­merkke­jä liit­tei­den nimeämiseen.

3. Laskujen vastaanotto

pos­titse skan­naus­palvelu­un
Osoiteti­eto­jen tulee olla täy­del­lis­inä sekä laskus­sa että kir­jekuores­sa, jot­ta lasku voidaan välit­tää nopeasti ja
luotet­tavasti vas­taan­ot­ta­jalleen.
TJH Saneer­aus Oy
30019044
PL 100
80020 Kollek­tor Scan

• Lähetäthän skan­nau­sosoit­teeseen ain­oas­taan lasku­ma­te­ri­aalia. Nämä pos­tit lue­taan automaat­tis­es­ti yri­tyk­semme reskon­traan, eikä
mikään muu mate­ri­aali (esimerkik­si kuitit, liike­lah­jat, luot­toko­r­tit ja pää­syliput) saavu­ta vas­taan­ot­ta­jaansa tätä kaut­ta.
• Käytäthän mieluiten tek­stis­sä vain mus­taa väriä valkoisel­la poh­jal­la: se antaa selkeim­män lop­putu­lok­sen laskun tieto­jen tun­nis­tus­ta
varten.
• Ethän käytä niit­te­jä skan­naus­palvelu­un lähete­tyis­sä laskuissa.