Palvelut

Linjasaneeraukset

Lin­jasa­neer­auk­set ovat pää­toimi­alaamme ja TJH Saneer­auk­sel­la onkin pitkä ja monipuo­li­nen koke­mus eri tyyp­pi­sistä lin­jasa­neer­auk­sista. TJH Saneer­auk­sen henkilöstö on toteut­tanut läh­es kak­sikym­men­tä lin­jasa­neer­aus­ta toimi­alueel­lansa. Lin­jasa­neer­aus on aina panos­tus kiin­teistön arvoon – Pyy­dä tar­jous­ta, oli kyse sit­ten kokon­aisurakas­ta tai KVR-urakasta! 

Parvekesaneeraukset

TJH Saneer­auk­sel­la parveke­sa­neer­auk­set toteutetaan koval­la ammat­ti­taidol­la, tarkasti ja kus­tan­nuste­hokkaasti. Henkilöstöl­lämme on kat­ta­va koke­mus eri­lai­sista parveke­sa­neer­auk­sista, ja toteu­tamme kaikkien asuin­talo­jen parvek­er­e­mon­tit nopeasti ja asiantuntevasti. 

Tilamuutokset

Ajan muuttues­sa myös yri­tys­ten ja julk­isten toim­i­joiden tilan tarpeet ja työym­päristöt edel­lyt­tävät muu­tos­ta. Kun til­a­muu­tok­set vaa­ti­vat nopeaa ja tehokas­ta toteut­tamista, on TJH Saneer­aus parhaim­mil­lansa. Me toteu­tamme saneer­auk­sen asiantun­tev­asti ja tehokkaasti varmis­taen, että kiin­teistösi tilat vas­ta­vat juuri sin­un tarpeitasi ja tämän päivän vaatimuksia. 

Vahinkokartoitukset ja ‑korjaukset

Vesi­vahinko­jen määrä kas­vaa merkit­tävästi ker­rostalo­jen viemäri- sekä vesi­jo­hto­jen ikään­tyessä, ja vahin­gon yllät­täessä on toimit­ta­va nopeasti. Meiltä saat kaik­ki van­hinkosa­neer­aus­palve­lut kar­toituk­ses­ta kui­v­atuk­seen ja kor­jauk­seen, kus­tan­nuste­hokkaasti ja vai­vat­tomasti saman katon alta.