TJH Saneeraus

Luotettavaa remontointia Kanta-Hämeessä sekä Pohjois-Uudellamaalla

Yritys

TJH Saneer­aus Oy on vuon­na 2019 perustet­tu raken­nus­li­ike, jon­ka henkilöstöl­lä on vah­va osaami­nen eri­lai­sista saneer­auk­sista. Toim­intamme pää­paino on lin­jasa­neer­auk­sien pääu­rakoin­nis­sa, mut­ta toimi­alaamme kuu­luu kaik­ki raken­nusalaan liit­tyvä toim­inta. Jos halu­at dynaamista, kus­tan­nuste­hokas­ta ja laadullis­es­ti erit­täin hyvää vai­h­toe­htoa kiin­teistösi saneer­auk­seen, olemme oikea val­in­ta sinulle.

Saneer­auk­sen on perus­tanut Tom­mi Hakala RI, joka on toimin­ut vas­taa­vana työn­jo­hta­jana sekä pro­jek­tipääl­likkönä vaa­tivis­sa lin­jasa­neer­auk­sis­sa Kan­ta-Hämeen sekä Uuden­maan alueel­la. Lisäk­si koke­mus­ta on ker­tynyt teol­lisu­us­rak­en­tamis­es­ta sekä pro­jek­t­in­jo­h­tourakoista. TJH Saneer­aus on uusi ket­terä toim­i­ja vaa­ti­val­la per­in­teisel­lä saneer­auk­sen alalla.

IMG_9450

“Tarkoituksemme on kasvaa merkittäväksi tekijäksi Kanta-Hämeessä sekä pohjoisella Uudellamaalla.”

 Tom­mi Hakala RI, toimitusjohtaja